| หน้าหลัก | webboard
| วัตถุประสงค์ | เกี่ยวกับเรา | คณะกรรมการ | ส่วนงาน | ภาพกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ | สถานที่ตั้ง
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
เรื่อง โดย
ระเบียบ การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกฯ พ.ศ.2555
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2555
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ การรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2553
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ การรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2553
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2555
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2549
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2555
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ เงินกู้สามัญ พ.ศ.2557
ผู้จัดการฯ

ระเบียบ เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2557

ผู้จัดการฯ

ระเบียบ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ (กรณีมิได้จัดจ้าง) พ.ศ. 2555
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ.2551
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ หุ้น 2549
ผู้จัดการฯ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ว่าด้วยหน้าที่ทั่วไปของคณะกรรมการ พ.ศ.2554
ผู้จัดการฯ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ (กรณีจัดจ้าง) พ.ศ.2555
ผู้จัดการฯ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (กรณีจัดจ้าง) พ.ศ.2555
ผู้จัดการฯ

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2555

ผู้จัดการฯ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ว่าด้วยการจ่ายค่าทำการล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ฯ พ.ศ.2555 ผู้จัดการฯ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ว่าด้วย ค่าพาหะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักฯ พ.ศ.2555 ผู้จัดการฯ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ.2552 ผู้จัดการฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ สื่อสารทหาร จำกัด
183 หมู่ 3 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทรศัพท์ 025655204 โทรทหาร 5011688