| หน้าหลัก | webboard
| วัตถุประสงค์ | เกี่ยวกับเรา | คณะกรรมการ | ส่วนงาน | ภาพกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ | สถานที่ตั้ง
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
เรื่อง โดย
ระเบียบ ว่าด้วย คุณสมบัติ วิธีการรับสมัครและการขาดสมาชิกภาพ พ.ศ.2557
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2557
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย การขอกลับเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2557
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย หุ้น 2549
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2558
จนท.โปรแกรม
ระเบียบ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2557
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ.2557
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2557
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2557
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย การรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2553
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย เงินฝากประจำ 24 เดือนปลอดภาษี พ.ศ.2557
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2557
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ พ.ศ.2557
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2557
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ.2551
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ.2557
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย การใช้กองทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ.2557
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย การใช้กองทุนสวัสดิการฯ เพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาลสมาชิก พ.ศ.2557
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย การใช้กองทุนสวัสดิการฯ เพื่อสวัสดิการเกษียณราชการ พ.ศ.2557
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2557
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย หน้าที่ทั่วไปของคณะกรรมการ พ.ศ.2554
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2557
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ (กรณีมิได้จัดจ้าง) พ.ศ. 2555
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ (กรณีจัดจ้าง) พ.ศ.2555
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (กรณีจัดจ้าง) พ.ศ.2555
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายค่าทำการล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ฯ พ.ศ.2555
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย ค่าพาหะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักฯ พ.ศ.2555
ผู้จัดการฯ

ระเบียบ ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2555

ผู้จัดการฯ
ระะเบียบ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2555
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย เงินสมนาคุณบุคคลที่มาปฎิบัติงานสหกรณ์ พ.ศ.2557
ผู้จัดการฯ
ระเบียบ ว่าด้วย การใช้รถสหกรณ์ฯ พ.ศ.2556
ผู้จัดการฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ สื่อสารทหาร จำกัด
183 หมู่ 3 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทรศัพท์ 025655204 โทรทหาร 5011688